Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť IBIS INGOLD LTD. so sídlom 20-22 Wenlock Road, Londýn, N1 7GU, Spojené kráľovstvo, zapísaná do registra pod číslom 11599014, konajúca v mene a na účet spoločnosti IBIS InGold, a.s., so sídlom Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. B 18920, IČO: 25525433, DIČ: CZ25525433, korešpondenčná adresa: Jiráskova 908, 676 02 Moravské Budějovice, Česká republika, kontaktný e-mail: [email protected], internetové stránky: www.ibisingold.com (ďalej len „Spoločnosť“), v tomto dokumente v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje svojim zákazníkom informácie o tom, akým spôsobom spracováva ich osobné údaje.

A) Uzavretie a plnenie zmlúv

Ak so Spoločnosťou uzavriete kúpnu zmluvu alebo objednávku, alebo o ich uzavretie prejavíte záujem, bude Spoločnosť ako správca osobných údajov spracovávať vaše osobné údaje nasledujúcim spôsobom.

Spracovávané osobné údaje

Spoločnosť bude spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli v registrácii zákazníckeho účtu, kúpnej zmluve alebo objednávke, uzavretých medzi vami a Spoločnosťou (ďalej len „Zmluva“), v rámci ich uzatvárania alebo pri ich zmenách a pri plnení práv a povinností z týchto Zmlúv. Spracovávané budú predovšetkým nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, číslo platobnej karty a telefónne číslo, prípadne ďalšie osobné údaje vzťahujúce sa na predmet Zmluvy oznámené Spoločnosti v súvislosti s uzavretím Zmluvy alebo jej plnením.

Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú Spoločnosťou spracovávané:

 • S cieľom uzavretia Zmluvy medzi vami a Spoločnosťou a rokovania o nej. Spracovanie vašich osobných údajov s týmto cieľom je nevyhnutné na uzavretie Zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Vaše osobné údaje budú na tento účel spracovávané do uzavretia Zmluvy, a ak nebude uzavretá, dovtedy, kým bude úplne nepochybné, že nedôjde k jej uzavretiu.

 • S cieľom plnenia Zmluvy medzi vami a Spoločnosťou a na výkon svojich práv a povinností z nej vyplývajúcich, predovšetkým na zaistenie nákupu a dodávky investičných cenných kovov. Spracovanie vašich osobných údajov s týmto cieľom je nevyhnutné na plnenie Zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Vaše osobné údaje budú na tento účel spracovávané počas trvania záväzkov zo Zmluvy.

 • S cieľom zriadenia (ak nie je už zriadený) a vedenia vášho zákazníckeho účtu, ktorý predstavuje jednu zo základných foriem komunikácie medzi vami a Spoločnosťou. Spracovanie vašich osobných údajov s týmto cieľom je nevyhnutné na uzavretie a plnenie Zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Vaše osobné údaje budú na tento účel spracovávané do uzavretia Zmluvy a ďalej počas trvania záväzkov zo Zmluvy (resp. prípadných ďalších zmlúv medzi vami a Spoločnosťou, na ktorých uzatváranie a plnenie je zákaznícky účet nevyhnutný). V prípade, že Zmluva nebude uzavretá, budú vaše osobné údaje na tento účel spracovávané dovtedy, než bude úplne nepochybné, že nedôjde k jej uzavretiu.

  Ak ste na to však udelili súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (napríklad pri zriaďovaní zákazníckeho účtu či uzatváraní Zmluvy), bude váš zákaznícky účet vedený aj naďalej, a to až dovtedy, kým bude váš zákaznícky účet zrušený na vašu žiadosť či z rozhodnutia Spoločnosti. Toto spracovanie vašich osobných údajov nie je nevyhnutné na plnenie Zmluvy. Súhlas so spracovaním osobných údajov s týmto cieľom môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného e-mailu či zákazníckeho účtu.

 • Ak ste s tým udelili súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (napríklad pri uzatváraní Zmluvy), budú vaše osobné údaje spracovávané tiež s cieľom zasielania noviniek a informovania o nových produktoch alebo službách. Toto spracovanie vašich osobných údajov nie je nevyhnutné na plnenie Zmluvy. Vaše osobné údaje budú na tento účel spracovávané počas trvania záväzkov zo Zmluvy (prípadne inej zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami) a na ďalšie 4 roky. Súhlas so spracovaním osobných údajov s týmto cieľom môžete kedykoľvek odvolať formou zrušenia zákazníckeho účtu, prostredníctvom kontaktného e-mailu či zákazníckeho účtu a Spoločnosť vymaže osobné údaje z databázy používanej na marketingové účely.

 • Spoločnosť môže vaše osobné údaje použiť aj na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov, predovšetkým pre prípad súdnych sporov a ich predchádzania, súvisiacich so Zmluvou. Toto spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Vaše osobné údaje môžu byť na tento účel spracovávané počas zodpovedajúcich príslušných premlčacích lehôt, obvykle do desiatich až pätnástich rokov od začiatku plynutia poslednej premlčacej lehoty. Plynutie tejto lehoty sa stanoví, ak voči Spoločnosti uplatníte akékoľvek právo súvisiace so Zmluvou medzi Vami a Spoločnosťou, a to až do okamihu nadobudnutia právnej moci vecného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci o uplatnenom práve. Proti spracovaniu osobných údajov s týmto cieľom je možné vzniesť námietku podľa čl. 21 Nariadenia.

B) Vedenie zákazníckeho účtu

Ak si zriadite zákaznícky účet na webe ibis.ibisingold.com, bude Spoločnosť ako správca osobných údajov spracovávať vaše osobné údaje nasledujúcim spôsobom.

Spracovávané osobné údaje

Spoločnosť bude spracovávať vaše osobné údaje uvedené v zákazníckom účte. Spracovávané budú predovšetkým nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, číslo platobnej karty a telefónne číslo.

Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú Spoločnosťou spracovávané s cieľom vedenia zákazníckeho účtu. Prostredníctvom zákazníckeho účtu je možné uzavrieť kúpnu zmluvu alebo objednávku a ďalej sú jeho prostredníctvom zasielané zákazníkom novinky a informácie o nových produktoch alebo službách. Spracovanie vašich osobných údajov s týmto cieľom sa uskutočňuje s vaším súhlasom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý udelíte Spoločnosti pri zriaďovaní zákazníckeho účtu. Vaše osobné údaje sú na tento účel spracovávané až dovtedy, kým bude váš zákaznícky účet zrušený na vašu žiadosť či z rozhodnutia Spoločnosti. Súhlas so spracovaním osobných údajov s týmto cieľom môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného e-mailu či zákazníckeho účtu.

V prípade, že so Spoločnosťou uzavriete kúpnu zmluvu alebo objednávku, alebo o ich uzavretie prejavíte záujem, bude váš zákaznícky účet vedený s cieľom uzavretia a plnenia týchto zmlúv – v podrobnostiach pozrite časť A) vyššie.

C) Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť prísne dbá na to, aby boli zachované všetky povinnosti, ktoré plynú správcovi z Nariadenia, a vaše osobné údaje bude Spoločnosť spracovávať primárne sama alebo prostredníctvom spracovateľa: Axians redtoo s.r.o., so sídlom Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná do obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 200961, IČO: 24236594, DIČ: CZ24236594, aby ste boli ako subjekt údajov chránený pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené nasledujúcim tretím osobám (príjemcom) v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov:

 • spoločnosti IBIS INGOLD LTD. so sídlom 20-22 Wenlock Road, Londýn, N1 7GU, Spojené kráľovstvo, zapísanej do registra pod číslom 11599014, ak zastupuje Spoločnosť pri uzatváraní Zmluvy s vami;

 • ďalším zmluvným partnerom Spoločnosti, ktorí sa prípadne podieľajú na dohodovaní a správe Zmluvy alebo iných zmlúv medzi vami a Spoločnosťou (predovšetkým obchodným zástupcom);

 • poskytovateľom profesionálnych služieb ako advokátom a daňovým poradcom viazaným zákonnou či zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti;

 • osobám, ktoré budú mať zákonný dôvod na prístup k údajom (napr. orgány činné v trestnom konaní či iné kontrolné orgány so zákonným splnomocnením pre prístup k informáciám) alebo

 • ďalším osobám, ak to bude nevyhnutné na ochranu práv Spoločnosti (napr. súd).

 • Vaše osobné údaje nebudú poskytované do krajín mimo Európskej únie alebo medzinárodným organizáciám. Výnimkou je spoločnosť IBIS INGOLD LTD. so sídlom 20-22 Wenlock Road, Londýn, N1 7GU, Spojené kráľovstvo, zapísaná do registra pod číslom 11599014, ak zastupuje Spoločnosť pri uzatváraní Zmluvy s vami.

D) Vaše práva vyplývajúce z Nariadenia

Ako subjekt údajov máte všetky práva podľa Nariadenia, predovšetkým:

 • právo získať od Spoločnosti potvrdenie, či vaše osobné údaje sú, alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalším informáciám uvedeným v čl. 15 Nariadenia, hlavne o účele ich spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú sprístupnené;

 • právo požadovať opravu nepresných údajov, ktoré sa vás týkajú, podľa čl. 16 Nariadenia;

 • právo požadovať výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak je daný niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia, napríklad ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

 • právo požadovať, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie, ak nastane niektorý z prípadov uvedený v čl. 18 Nariadenia, predovšetkým ak popierate presnosť spracovávaných osobných údajov;

 • právo na získanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na poskytnutie týchto údajov inému správcovi bez toho, aby tomu Spoločnosť bránila, za podmienok stanovených v čl. 20 Nariadenia;

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia;

 • právo podať sťažnosť na dozornom úrade, ak sa domnievate, že spracovaním vašich osobných údajov dochádza k porušeniu Nariadenia; v Českej republike je dozorným úradom Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť na adrese Spoločnosti alebo na kontaktnom e-maile.

E) Spracovanie osobných údajov tretích osôb

Ak Spoločnosti poskytnete akékoľvek osobné údaje tretej osoby, napríklad osoby splnomocnenej na prevzatie predmetu kúpy či majiteľa účtu, uistite sa, prosím, že tieto osobné údaje sú poskytované v súlade s Nariadením. Predovšetkým, prosím, zaistite, aby táto osoba bola riadne informovaná o tom, že jej osobné údaje budú poskytnuté Spoločnosti, a s akým cieľom.

Spracovanie týchto osobných údajov sa bude uskutočňovať na účely oprávneného záujmu Spoločnosti na riadnom poskytovaní služieb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, a to po nevyhnutný čas potrebný na dosiahnutie účelu spracovania.

Rizikové upozornenie

Hodnota investície a príjem z nej môžu v priebehu investičného obdobia kolísať a návratnosť investovanej čiastky nie je zaručená. Informácie uvedené na internetových stránkach Spoločnosti majú indikatívnu povahu a neslúžia ako návod k investovaniu ani nepredstavujú investičné odporúčanie či inú výzvu k nákupu či predaji akéhokoľvek investičného nástroja a nemožno na nich zakladať akékoľvek práva. Uvádzané výpočty sú orientačné a sú stanovené na základe v danej chvíli platných podmienok a cien. Ak je zmieňovaný akýkoľvek výnos, je vždy treba vychádzať zo zásady, že minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich, že akákoľvek investícia v sebe zahŕňa riziko kolísania a zmeny výmenných kurzov a že návratnosť pôvodne investovaných prostriedkov ani výška prípadného zisku nie je v žiadnom prípade zaručená. V prípade predikcií nie je možné poskytnúť žiadnu záruku toho, že skutočný vývoj trhov bude prebiehať podľa zohľadnených výhľadov. Očakávané budúce výkonnosti vychádzajú z predpokladov, ktoré nemusia nastať. Informácie uvedené na internetových stránkach Spoločnosti sú získavané zo zdrojov, ktoré Spoločnosť považuje za spoľahlivé, napriek tomu však Spoločnosť nezodpovedá za úplnosť, spoľahlivosť, aktuálnosť a/alebo správnosť všetkých tu uvedených informácií a nezodpovedá za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s ich využitím vznikne. Skutočný výnos investície bude závislý na reálnom vývoji trhu. V uvádzaných prepočtoch nemusia byť zahrnuté všetky poplatky a výsledná suma tiež nezahŕňa infláciu.

Vašu investíciu do cenných kovov by mala vždy predchádzať konzultácia s odborným poradcom, ktorý zaistí, že plánovaná investícia bude v súlade s Vašimi znalosťami a skúsenosťami v oblasti cenných kovov a že plánovaná investícia bude v súlade s Vašimi potrebami a prioritami. Informácie poskytnuté poradcom o minulej výkonnosti alebo odhadovanej budúcej výkonnosti slúži iba pre informáciu a nie sú zárukou akéhokoľvek budúceho výnosu. Vstupné cenové zvýšenie kúpnej zmluvy iiplan® je súčasťou cenníka, ktorý je voľne dostupný na internetových stránkach Spoločnosti.

Ukladanie peňazí do cenných kovov je zoradené medzi najvýhodnejšie dlhodobé produkty, svojou povahou však ide o investíciu, ktorá ako taká obsahuje rizika. Hodnota portfólia aj jednotlivých investičných nástrojov môže v čase ako rásť, tak aj klesať. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Základné produktové informácie sú tiež zachytené v Informáciách poskytovaných záujemcovi pred uzavretím kúpnej zmluvy iiplan® (predzmluvných informáciách) alebo Obchodných podmienkach, s ktorými sa môžete oboznámiť na internetových stránkach Spoločnosti pred investíciou.

Právo spotrebiteľa na mimosúdne riešenie sporu

Kupujúci – spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

Mimosúdne riešenie sporu

Ak nie ste s našimi službami spokojní, môžete podať písomne sťažnosť na adresu pre doručovanie, prípadne na e-mailovú adresu [email protected]. Sťažnosti vybavujeme v čo najkratšom termíne s tým, že ich prijatie vám vždy do 10 kalendárnych dní potvrdíme na vašu e-mailovú adresu a následne vás zoznámime s výsledkom.

Ak sa nepodarí spor (sťažnosť, reklamáciu) urovnať, máte ako kupujúci – spotrebiteľ právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz). Spotrebiteľ je oprávnený k zahájeniu mimosúdneho riešenia sporov až potom, keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s predávajúcim. Túto skutočnosť musí spotrebiteľ Českej obchodnej inšpekcii preukázať. Spotrebiteľ je oprávnený podať návrh u Českej obchodnej inšpekcie najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho poprvé. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov sa nespoplatňuje. Od zahájenia mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu nebeží premlčiaca lehota. Vyššie uvedeným postupom nie je dotknuté Vaše právo obrátiť sa so svojím nárokom na súd. K rozhodovaniu sporov plynúcich z uzavretej Zmluvy je oprávnený súd príslušný v súladu s právnymi predpismi ČR.

Predávajúci

Obchodná firma

IBIS InGold, a. s.

Právna forma

akciová spoločnosť

Identifikačné číslo

25 52 54 33

Sídlo

Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika

Registrácia

Mestský súd v Prahe, oddiel B, vložka 18920

Hlavný predmet podnikania

výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Puncový úrad

registrácia číslo 12983

Doručovacia adresa

IBIS InGold, a. s., Centrum zákaznické podpory, Jiráskova 908, 676 02 Moravské Budějovice, Česká republika

Kontatný e-mail

[email protected]

Zákaznícka linka

+420 568 408 088 (pondelok až piatok 8.00 – 18.00 hod)

Zástupca pre účely uzavretia zmluvy

Obchodná firma

IBIS INGOLD LTD.

Sídlo

20-22 Wenlock Road, Londýn, N1 7GU, Spojené kráľovstvo

Registrácia

11599014

Štatutárny orgán – predstavenstvo

Predseda predstavenstva: LIBOR KOCHRDA

Podpredseda predstavenstva: MILADA KSELÍKOVÁ

Podpredseda predstavenstva: Ing. ZDEŇKA HOBZOVÁ

Dozorná rada

Predseda dozornej rady: Ing. RADEK KOCHRDA

Podpredseda dozornej rady: LADISLAVA HARTMANOVÁ

Člen dozornej rady: DOBROMILA DAVIDOVÁ

Základný kapitál

1 000 000 CZK

Spracovanie protokolových súborov

V rámci prístupu na webové stránky Spoločnosti spracováva Spoločnosť protokolové súbory o prístupe k týmto webovým stránkam, a to za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov. Tieto protokolové súbory sú spracovávané bez súhlasu návštevníka webovej stránky.

V rámci protokolových súborov sú spracovávané nasledujúce údaje, ktoré môžu, ale nemusia zahŕňať osobné údaje návštevníka webovej stránky:

 • webová stránka, z ktorej návštevník príslušnú webovú stránku Spoločnosti navštívil;

 • IP adresa;

 • dátum prístupu a doba prístupu;

 • prípadný dotaz návštevníka;

 • kód odpovede http;

 • prenášanie skupiny dát;

 • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača návštevníka webovej stránky.

Použitie súborov cookies a analýza webových stránok

Cookies je malý súbor, ktorý sa z webovej stránky ukladá na pevný/hard disk (vrátane mobilných zariadení) užívateľa/návštevníka. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripojujúceho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúci URL adresu (stránka, z ktorej návštevník prišiel), stránky/produkty navštívené na našom webe, typ použitého prehliadača a stránky, ktoré boli navštívené apod. Platnosť/funkčnosť súborov cookies buď vyprší na konci internetovej relácie (po odpojení zariadenia od stránok/internetu) alebo vyprší po určitej obmedzenej dobe.

V súlade s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách, Vás týmto informujeme, že naše servery využívajú pre svoju činnosť tzv. cookies – malé množstvo dát, ktoré naše servery posielajú Vášmu počítaču a ktoré umožňujú lepšie využitie našich serverov a prispôsobenie ich obsahu Vašim potrebám a preferenciám. Cookies pritom používa takmer každá internetová stránka na svete. Cookies sú všeobecne užitočné, pretože zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky. Ak pre návštevu našich internetových stránok použijete rovnaký počítač a rovnaký internetový prehliadač, cookies pomôžu Vášmu počítaču zapamätať si navštívené stránky a Vaše preferované nastavenie jednotlivých stránok.

Dôvod použitia

Tieto súbory a informácie sa naša spoločnosť snaží využívať za účelom vylepšovania a rozvoja služieb, ktoré tu ponúkame a poskytujeme. Využitie súborov cookies umožňuje zlepšovať pre návštevníka lepšiu užívatelnosť webových stránok a spríjemňuje ich použitie. Súbory cookies používame tak, aby na základe takto získaných informácií/dát nebola osoba užívateľa identifikovateľná, a to ani pri využití ďalších informácií, ktoré máme k dispozícii.

Existujú dva druhy cookies – dočasné súbory cookies, ktoré sú uložené vo Vašom počítači len do ukončenia relácie prehliadača a trvalé súbory cookies, ktoré zostávajú uložené vo Vašom počítači dlhšie.

 • Dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov.

 • Trvalé súbory cookies nám pomáhajú Váš počítač identifikovať, ak opätovne navštívíte našu internetovú stránku, neumožňujú však akokoľvek identifikovať Vás osobne. Ďalšou výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť naše stránky Vašim záujmom a zabraňujú opakovanému zobrazeniu rovnakej reklamy. Ani v tomto prípade nemôžeme však akokoľvek identifikovať Vás osobne a príslušné dáta ukládame úplne anonymizovane a nespojujeme je s akýmikoľvek inými dátami.

Nastavenie správy cookies v prehliadačoch:

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, možno ich tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie prosím použite nápovedu Vášho prehliadača. ;Ak bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov.

Možnosti nastavenia správy cookies v rámci hlavných prehliadačov nájdete tu:

Služby tretích strán na webových stránkach

Upozorňujeme, že na našich stránkach môžu byť umiestnené prvky umožňujúce zbieranie osobných údajov či sledovanie správania užívateľov týchto stránok zo strany tretích osôb. Tretími osobami, ktoré takto môžu získať prístup k Vašim osobným údajom tak podľa povahy služby, ktorú využívate alebo ste využívali, môžu byť:

 • osoby vykonávajúce analýzu návštevnosti našich webov či internetu

 • poskytovatelia platobných brán (či poskytovatelia platobných kariet)

 • prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou či tzv. remarketing

Údaje získané v rámci cielenia reklamy či remarketingu môžu byť zdieľané s inými účastníkmi príslušnej siete, však opäť vždy iba v podobe, ktoré Vás neumožnia konkrétne identifikovať. Naše webové stránky tiež umožňujú funkciu zdieľania obsahu na sociálnych sieťach prostredníctvom aplikácie tretích strán, ako napríklad zdieľanie prostredníctvom tlačidla „Like“ spoločnosti Facebook, ďalej zdieľanie v rámci sociálnych sietí Twitter, Google+. Tieto aplikácie môžu zbierať a využívať informácie o Vašom správaní na našich stránkach.

Google Analytics a Google Adwords
K analýze webových stránok pomocou cookies súborov používa Spoločnosť službu Google Analytics, vyvinutú a prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., so sídlom Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocou služby Google Analytics prebieha tak, že informácie o užívaní webovej stránky vytvorenej prostredníctvom zhromáždených cookies súborov sú prenesené na server Google v USA a tam podrobené príslušnej analýze.

Google nebude prenesené dáta, vr. prípadnej skrátenej IP adresy, spojovať s inými dátami. Zberom cookies súborov a ich analýze prostredníctvom služby Google Analytics môže návštevník webovej stránky zabrániť zmenou nastavenia prehliadača.

V rámci služby Google Analytics Spoločnosť využíva aj súvisiace reklamné funkcie poskytované Google, ako sú prehľady zobrazenia v reklamnej sieti Google, rozšírené reportovaním anonymných demografických dát (napr. vek, pohlavie, záujmy) či zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe zhliadnutých produktov (tzv. remarketing), vr. služby Google AdWords slúžiacej k personalizácii reklamy a zlepšenie zacielenia reklamy a tzv. remarketingu. Vďaka tomu potom môže návštevníkom svojich webových stránok ponúknuť reklamný obsah, ktorý pre nich bude čo možno najzaujímavejší.

Personalizáciu reklamy môže návštevník webových stránok Spoločnosti vypnúť či upraviť prostredníctvom svojho účtu Google. V prípade, že návštevník webovej stránky nesúhlasí so zhromažďovaním cookies súborov, môže zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavenia svojho internetového prehliadača, a to pomocou funkcie „Možnosti“ či „Nápoveda“.

Užívanie sociálnych pluginov

Webové stránky Spoločnosti obsahujú sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi. Modul plug-in sociálnej siete je tlačidlo určené k zdieľaniu príspevkov z webových stránok Spoločnosti s ďalšími užívateľmi danej sociálnej siete.

Ide o :

 • plug-in siete Facebook, ktorá je spravovaná spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; Prevádzkovateľom stránky facebook.com je spoločnosť Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. Tieto moduly plug-in sú označené logom Facebook. Informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete na stránke facebook.com.

 • plug-in služby Youtube, ktorý je spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Modul plug-in je označený logom YouTube. Informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube nájdete na stránke youtube.com.

 • plug-in služby Instagram, ktorý je spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Modul plug-in je označený logom Instagram. Informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete na stránke instagram.com.

 • plug-in služby Twitter je prevádzkovaný spoločnosťou Twitter Inc., Tento modul plug-in je prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Modul plug-in je označený logom Twitter. Informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter nájdete na stránke twitter.com.

 • plug-in služby Google+ je prevádzkovaný spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Modul plug-in je označený logom Google+. Informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke google.com.

 • plug-in služby YANDEX je prevádzkovaný spoločnosťou Yandex Europe AG, a Swiss company, sídlo: Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Switzerland. Modul plug-in je označený logom „Y“. Informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Yandex Europe AG nájdete na stránke yandex.com.

 • plug-in služby LinkedIn je prevádzkovaný spoločnosťou LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA. Modul je označený logom „in“. Informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn Corporation nájdete na stránke linkedin.com.

Tieto sociálne pluginy nie sú spravované Spoločnosťou, ktorá tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré odkazujú za ich funkčnosť či prípadné škody, ktoré by nimi mohli byť spôsobené.

Vzhľad a obsah modulov plug-in v prehliadači je určovaný týmito sociálnymi sieťami. Moduly sú automaticky integrované do webových stránok.

Ak navštívite niektorú z webových stránok Spoločnosti prostredníctvom jedného z týchto modulov plug-in, Váš webový prehliadač (napr. Internet Explorer) automaticky vytvorí odkaz na server danej sociálnej siete, bez ohľadu na to, či ste použili modul plug-in. Informácie o tom, že ste navštívili webové stránky Spoločnosti, sú potom zdieľané prostredníctvom tohto odkazu.

Ak ste behom návštevy webových stránok Spoločnosti prihláseni k niektorej zo sociálnych sietí, prenesené dáta budú pridružené k Vášmu užívateľskému účtu na sociálnej sieti. To platí aj v prípade, že využívate modul plug-in.

Spoločnosť nemá kontrolu nad spracovaním údajov zo strany vyššie uvedených služieb a aplikácií. Ak ide o nimi vykonávané spracovanie osobných údajov, musíte sa preto obrátiť na prevádzkovateľa takých služieb.

Poučenie o nahrávaní hovorov zákazníckej linky

Toto poučenie zhŕňa základné zásady spracovania osobných údajov zo strany IBIS InGold, ak ide o nahrávanie telefónnych hovorov na zákazníckej linke. Na skutočnosť, že je hovor na príslušnej linke nahrávaný, je zákazník vždy upozornený (napr. oznámením, že hovor je monitorovaný).

Ak nechcete, aby boli Vaše hovory s našim call centrom nahrávané, kontaktujte nás prosím iným spôsobom, prípadne požiadajte o hovor z nemonitorovanej linky. Naši zamestnanci, prípadne naši obchodný zástupci, Vám potom zavolajú späť z nemonitorovanej linky. V takom prípade však budeme niekedy musieť požadovať, aby ste nám svoju vôľu potvrdili inak (napr. písomným vyhlásením, ktoré si budeme archivovať).

Obsah našich internetových stránok je chránený autorským právom. Akékoľvek užitie obsahu týchto stránok alebo jeho časti, najmä formou rozmnožovania, rozširovania, spracovania a spojenia s iným dielom, je zakázané, okrem užitia pre osobnú potrebu. Iné užitie než pre osobnú potrebu je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Spoločnosti a prípadne aj autorov autorských diel obsiahnutých na týchto stránkach.

Spoločnosť je oprávneným užívateľom všetkých ochranných známok, log a označení umiestnených na týchto stránkach (ďalej len "označenie"). Nič na týchto stránkach nemožno považovať za poskytnutie licencie či dovolenia k užitiu označenia akýmkoľvek spôsobom či formou.