Informace o zpracování osobních údajů

Společnost IBIS INGOLD LTD., se sídlem 20-22 Wenlock Road, Londýn, N1 7GU, Spojené království, zapsaná do rejstříku pod číslem 11599014, jednající jménem a na účet společnosti IBIS InGold, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 18920, IČ: 25525433, DIČ: CZ25525433, korespondenční adresa: Jiráskova 908, 676 02 Moravské Budějovice, Česká republika, kontaktní e-mail: [email protected], internetové stránky: www.ibisingold.com (dále jen „Společnost“), v tomto dokumentu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) poskytuje svým zákazníkům informace o tom, jakým způsobem zpracovává jejich osobních údaje.

A) Uzavření a plnění smluv

Pokud se Společností uzavřete kupní smlouvu nebo objednávku nebo o jejich uzavření projevíte zájem, bude Společnost jako správce osobních údajů zpracovávat Vaše osobní údaje následujícím způsobem.

Zpracovávané osobní údaje

Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste jí poskytl/a v registraci zákaznického účtu, kupní smlouvě nebo objednávce, uzavřených mezi Vámi a Společností (dále jen „Smlouva“), v rámci jejich uzavírání nebo při jejich změnách a při plnění práv a povinností z těchto Smluv. Zpracovávány budou zejména následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, číslo platební karty a telefonní číslo, případně další osobní údaje vztahující se k předmětu Smlouvy sdělené Společnosti v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo jejím plněním.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou Společností zpracovávány

 • Za účelem uzavření Smlouvy mezi Vámi a Společností a jednání o ní. Zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem je nezbytné k uzavření Smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Vaše osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány do uzavření Smlouvy, a pokud uzavřena nebude, do doby, než bude zcela nepochybné, že k jejímu uzavření nedojde.

 • Za účelem plnění Smlouvy mezi Vámi a Společností a k výkonu svých práv a povinností z ní plynoucích, zejména pro zajištění nákupu a dodávky investičních cenných kovů. Zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění Smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Vaše osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu trvání závazků ze Smlouvy.

 • Za účelem zřízení (není-li již zřízen) a vedení Vašeho zákaznického účtu, který představuje jednu ze základních forem komunikace mezi Vámi a Společností. Zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro uzavření a plnění Smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Vaše osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány do uzavření Smlouvy, a dále po dobu trvání závazků ze Smlouvy (resp. případných dalších smluv mezi Vámi a Společností, pro jejichž uzavírání a plnění je zákaznický účet nezbytný). V případě, že Smlouva uzavřena nebude, budou Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány do doby, než bude zcela nepochybné, že k jejímu uzavření nedojde.

  Pokud jste k tomu však udělil/a souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení (například při zřizování zákaznického účtu, či uzavírání Smlouvy), bude Váš zákaznický účet veden i nadále, a to až do doby, než bude Váš zákaznický účet zrušen na Vaši žádost či z rozhodnutí Společnosti. Toto zpracování Vašich osobních údajů není nezbytné k plnění Smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktního e-mailu či zákaznického účtu.

 • Pokud jste s tím udělil/a souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení (například při uzavírání Smlouvy), budou Vaše osobní údaje zpracovávány též za účelem zasílání novinek a informování o nových produktech nebo službách. Toto zpracování Vašich osobních údajů není nezbytné k plnění Smlouvy. Vaše osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu trvání závazků ze Smlouvy (popř. jiné smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami) a po dobu dalších 4 let. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem můžete kdykoliv odvolat formou zrušení zákaznického účtu, prostřednictvím kontaktního e-mailu či zákaznického účtu a Společnost osobní údaje vymaže z databáze používané pro marketingové účely.

 • Společnost může Vaše osobní údaje použít také k ochraně svých práv a oprávněných zájmů, zejména pro případ soudních sporů a jejich předcházení, souvisejících se Smlouvou. Toto zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Vaše osobní údaje mohou být pro tento účel zpracovávány po dobu odpovídající příslušným promlčecím lhůtám, obvykle do deseti až patnácti let od počátku běhu poslední promlčecí lhůty. Běh této lhůty se staví, pokud vůči Společnosti uplatníte jakékoli právo související se Smlouvou mezi Vámi a Společností, a to až do okamžiku nabytí právní moci věcného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci o uplatněném právu. Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem lze vznést námitku dle čl. 21 Nařízení.

B) Vedení zákaznického účtu

Pokud si zřídíte zákaznický účet na webu ibis.ibisingold.com, bude Společnost jako správce osobních údajů zpracovávat Vaše osobní údaje následujícím způsobem.

Zpracovávané osobní údaje

Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené v zákaznickém účtu. Zpracovávány budou zejména následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, číslo platební karty a telefonní číslo.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou Společností zpracovávány za účelem vedení zákaznického účtu. Prostřednictvím zákaznického účtu lze uzavřít kupní smlouvu nebo objednávku a dále jsou jeho prostřednictvím zákazníkům zasílány novinky a informace o nových produktech nebo službách. Zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem je prováděno s Vaším souhlasem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který Společnosti udělíte při zřizování zákaznického účtu. Vaše osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány až do doby, než bude Váš zákaznický účet zrušen na Vaši žádost či z rozhodnutí Společnosti. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktního e-mailu či zákaznického účtu.

V případě, že se Společností uzavřete kupní smlouvu nebo objednávku, nebo o jejich uzavření projevíte zájem, bude Váš zákaznický účet veden za účelem uzavření a plnění těchto smluv – v podrobnostech viz část A) výše.

C) Příjemci osobních údajů

Společnost přísně dbá na to, aby byly zachovány všechny povinnosti, které správci plynou z Nařízení, a Vaše osobní údaje bude Společnost zpracovávat primárně sama nebo prostřednictvím zpracovatele: Axians redtoo s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 200961, IČ 24236594, DIČ CZ24236594, abyste byl/a jakožto subjekt údajů chráněn/a před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny následujícím třetím osobám (příjemcům) v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů:

 • společnosti IBIS INGOLD LTD., se sídlem 20-22 Wenlock Road, Londýn, N1 7GU, Spojené království, zapsaná do rejstříku pod číslem 11599014, pokud zastupuje Společnost při uzavírání Smlouvy s Vámi;

 • dalším smluvním partnerům Společnosti, kteří se případně podílejí na sjednávání a správě Smlouvy nebo jiných smluv mezi Vámi a Společností (zejména obchodním zástupcům);

 • poskytovatelům profesionálních služeb jako advokátům a daňovým poradcům vázaným zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti;

 • osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (např. orgány činné v trestním řízení či jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím); nebo

 • dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Společnosti (např. soud).

 • Vaše osobní údaje nebudou předávané do zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím. Výjimkou je společnost IBIS INGOLD LTD., se sídlem 20-22 Wenlock Road, Londýn, N1 7GU, Spojené království, zapsaná do rejstříku pod číslem 11599014, pokud zastupuje Společnost při uzavírání Smlouvy s Vámi.

D) Vaše práva vyplývající z Nařízení

Jako subjekt údajů máte veškerá práva dle Nařízení, zejména:

 • právo získat od Společnosti potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení, zejména o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny;

 • právo požadovat opravu nepřesných údajů, které se Vás týkají, dle čl. 16 Nařízení;

 • právo požadovat výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení, například pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 • právo požadovat, aby Společnost omezila zpracování, pokud nastane některý z případů uvedený v čl. 18 Nařízení, zejména pokud popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů;

 • právo na získání osobních údajů, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila, za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení;

 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 Nařízení;

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení; v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Výše uvedená práva můžete uplatnit na adrese Společnosti nebo na kontaktním e-mailu.

E) Zpracování osobních údajů třetích osob

Pokud Společnosti předáte jakékoli osobní údaje třetí osoby, například osoby zmocněné k převzetí předmětu koupě či majitele účtu, ujistěte se prosím, že tyto osobní údaje jsou předávány v souladu s Nařízením. Zejména prosím zajistěte, aby tato osoba byla řádně informována o tom, že její osobní údaje budou předány Společnosti, a za jakým účelem.

Zpracování těchto osobních údajů bude prováděno pro účely oprávněného zájmu Společnosti na řádném poskytování služeb ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to po nezbytně nutnou dobu k dosažení účelu zpracování.

Rizikové upozornění

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Informace uvedené na internetových stránkách Společnosti mají indikativní povahu a neslouží jako návod k investování ani nepředstavují investiční doporučení či jinou výzvu k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje a nelze na nich zakládat jakákoliv práva. Uváděné výpočty jsou orientační a jsou stanoveny na základě v dané chvíli platných podmínek a cen. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. V případě predikcí není možné poskytnout žádnou záruku toho, že skutečný vývoj trhů bude probíhat dle zohledněných výhledů. Očekávané budoucí výkonnosti vychází z předpokladů, které nemusí nastat. Informace uvedené na internetových stránkách Společnosti jsou získávány ze zdrojů, které Společnost považuje za spolehlivé, přesto však Společnost neodpovídá za úplnost, spolehlivost, aktuálnost a/nebo správnost všech zde uvedených informací a neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s jejich využitím vznikne. Skutečný výnos investice bude závislý na reálném vývoji trhu. V uváděných propočtech nemusí být zahrnuty všechny poplatky a výsledná částka také nezahrnuje inflaci.

Vaší investici do cenných kovů by měla vždy předcházet konzultace s odborným poradcem, který zajistí, že plánovaná investice bude v souladu s Vašimi znalostmi a zkušenostmi v oblasti cenných kovů a že plánovaná investice bude v souladu s Vašimi potřebami a prioritami. Informace poskytnuté poradcem o minulé výkonnosti nebo odhadované budoucí výkonnosti slouží pouze pro informaci a nejsou zárukou jakéhokoli budoucího výnosu. Vstupní cenové navýšení kupní smlouvy iiplan® je součástí ceníku, který je volně dostupný na internetových stránkách Společnosti.

Ukládání peněz do cenných kovů je řazeno mezi nejvýhodnější dlouhodobé produkty, svojí povahou se však jedná o investici, která jako taková obsahuje rizika. Hodnota portfolia i jednotlivých investičních nástrojů může v čase jak růst, tak i klesat. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Základní produktové informace jsou také zachyceny v Informacích poskytovaných zájemci před uzavřením kupní smlouvy iiplan® (předsmluvních informacích) nebo Obchodních podmínkách, se kterými se můžete seznámit na internetových stránkách Společnosti před investicí.

Právo spotřebitele na mimosoudní řešení sporu

Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Mimosoudní řešení sporu

Pokud nejste s našimi službami spokojeni, můžete podat písemně stížnost na adresu pro doručování, případně na e-mailovou adresu [email protected]. Stížnosti vyřizujeme v co nejkratším termínu s tím, že její přijetí Vám vždy do 10 kalendářních dnů potvrdíme na Vaši e-mailovou adresu a následně Vás seznámíme s výsledkem šetření.

Pokud se nepodaří spor (stížnost, reklamaci) urovnat, máte jako kupující – spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Spotřebitel je oprávněn k zahájení mimosoudního řešení sporů až poté, kdy se mu nepodaří spor vyřešit přímo s prodávajícím. Tuto skutečnost musí spotřebitel České obchodní inspekci prokázat. Spotřebitel je oprávněn podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Od zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu neběží promlčecí lhůty. Výše uvedeným postupem není dotčeno Vaše právo obrátit se se svým nárokem na soud. K rozhodování sporů plynoucích z uzavřené Smlouvy je oprávněn soud příslušný v souladu s právními předpisy ČR.

Prodávající

Obchodní firma

IBIS InGold, a. s.

Právní forma

akciová společnost

Identifikační číslo

25 52 54 33

Sídlo

Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika

Registrace

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 18920

Hlavní předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Puncovní úřad

registrace číslo 12983

Doručovací adresa

IBIS InGold, a. s., Centrum zákaznické podpory, Jiráskova 908, 676 02 Moravské Budějovice, Česká republika

Kontatní e-mail

[email protected]

Zákaznická linka

+420 568 408 088 (pondělí až pátek 8.00 – 18.00 hod)

Zástupce pro účely uzavření smlouvy

Obchodní firma

IBIS INGOLD LTD.

Sídlo

20-22 Wenlock Road, Londýn, N1 7GU, Spojené království

Registrace

11599014

Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva: LIBOR KOCHRDA

Místopředseda představenstva: MILADA KSELÍKOVÁ

Místopředseda představenstva: Ing. ZDEŇKA HOBZOVÁ

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady: Ing. RADEK KOCHRDA

Místopředseda dozorčí rady: LADISLAVA HARTMANOVÁ

Člen dozorčí rady: DOBROMILA DAVIDOVÁ

Základní kapitál

1 000 000 CZK

Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na webové stránky Společnosti zpracovává Společnost protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Tyto protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky.

V rámci protokolových souborů jsou zpracovávány následující údaje, které mohou, ale nemusí zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník příslušnou webovou stránku Společnosti navštívil;

 • IP adresa;

 • datum přístupu a doba přístupu;

 • případný dotaz návštěvníka;

 • kód odpovědi http;

 • přenášené skupiny dat;

 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

Cookie je malý soubor, který se z webové stránky ukládá na pevný/hard disk (včetně mobilních zařízení) uživatele/návštěvníka. Tento soubor identifikuje specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách z příslušného přístroje. Informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, datum a čas návštěvy, odkazující URL adresu (stránka, ze které návštěvník přišel), stránky/produkty navštívené na našem webu, typ použitého prohlížeče a stránky, které byly navštíveny apod. Platnost/funkčnost souborů cookies buď vyprší na konci internetové relace (po odpojení zařízení od stránek/internetu) nebo vyprší po určité omezené době.

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. cookies – malá množství dat, která naše servery posílají Vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím. Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Důvod použití

Tyto soubory a informace se naše společnost snaží využívat za účelem vylepšování a rozvoje služeb, které zde nabízíme a poskytujeme. Využití souborů cookies umožňuje zlepšovat pro návštěvníka lepší uživatelnost webových stránek a zpříjemňuje jejich použití. Soubory cookies používáme tak, aby na základě takto získaných informací/dat nebyla osoba uživatele identifikovatelná, a to ani při využití dalších informací, které máme k dispozici.

Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve Vašem počítači jen do ukončení relace prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle.

 • Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

 • Trvalé soubory cookie nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky Vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemůžeme ovšem jakkoliv identifikovat Vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

Nastavení správy cookies v prohlížečích:

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:

Služby třetích stran na webových stránkách

Upozorňujeme, že na našich stránkách mohou být umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek ze strany třetích osob. Třetími osobami, které takto mohou získat přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, mohou být:

 • osoby provádějící analýzu návštěvnosti našich webů či internetu

 • poskytovatelé platebních brán (či poskytovatelé platebních karet)

 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou či tzv. remarketing

Údaje získané v rámci cílení reklamy či remarketingu mohou být sdíleny s jinými účastníky příslušné sítě, nicméně opět vždy pouze v podobě, jež Vás neumožní konkrétně identifikovat. Naše webové stránky také umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook, dále sdílení v rámci sociálních sítí Twitter, Google+. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem chování na našich stránkách.

Google Analytics a Google Adwords
K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá Společnost službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze.

Google nebude přenesená data, vč. případné zkrácené IP adresy, spojovat s jinými daty. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče.

V rámci služby Google Analytics Společnost využívá i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek Společnosti vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého internetového prohlížeče, a to pomocí funkce „Možnosti“ či „Nápověda“.

Užívání sociálních pluginů

Webové stránky Společnosti obsahují sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Modul plug-in sociální sítě je tlačítko určené ke sdílení příspěvků z webových stránek Společnosti s dalšími uživateli dané sociální sítě.

Jedná se o:

 • plug-in sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; Provozovatelem stránky facebook.com je společnost Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. Tyto moduly plug-in jsou označeny logem Facebook. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook najdete stránce facebook.com.

 • plug-in služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Modul plug-in je označen logem YouTube. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube najdete na stránce youtube.com.

 • plug-in služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Modul plug-in je označen logem Instagram. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook najdete na stránce instagram.com.

 • plug-in služby Twitter je provozován společností Twitter Inc., Tento modul plug-in je provozován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Modul plug-in je označen logem Twitter. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter najdete na stránce twitter.com.

 • plug-in služby Google+ je provozován společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Modul plug-in je označen logem Google+. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na stránce google.com.

 • plug-in služby YANDEX je provozován společností Yandex Europe AG, a Swiss company, sídlo: Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Switzerland. Modul plug-in je označen logem „Y“. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Yandex Europe AG najdete na stránce yandex.com.

 • plug-in služby LinkedIn je provozován společností LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA. Modul je označen logem „in“. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn Corporation najdete na stránce linkedin.com.

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány Společností, která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují ani za jejich funkčnost či případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

Vzhled a obsah modulů plug-in v prohlížeči je určován těmito sociálními sítěmi. Moduly jsou automaticky integrovány do webových stránek.

Pokud navštívíte některou z webových stránek Společnosti prostřednictvím jednoho z těchto modulů plug-in, Váš webový prohlížeč (např. Internet Explorer) automaticky vytvoří odkaz na server dané sociální sítě, bez ohledu na to, zda jste použili modul plug-in. Informace o tom, že jste navštívili webové stránky Společnosti, jsou pak sdíleny prostřednictvím tohoto odkazu.

Jestliže jste během návštěvy webových stránek Společnosti přihlášeni k některé ze sociálních sítí, přenesená data budou přidružena k Vašemu uživatelskému účtu na sociální síti. To platí i v případě, že využíváte modul plug-in.

Společnost nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany výše uvedených služeb a aplikací. Pokud jde o jimi prováděné zpracování osobních údajů, musíte se proto obrátit na provozovatele takových služeb.

Poučení o nahrávání hovorů zákaznické linky

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany IBIS InGold, pokud se jedná o nahrávání telefonních hovorů na zákaznické lince. Na skutečnost, že je hovor na příslušné lince nahráván, je zákazník vždy upozorněn (např. sdělením, že hovor je monitorován).

Pokud nechcete, aby byly Vaše hovory s naším call centrem nahrávány, kontaktujte nás prosím jiným způsobem, případně požádejte o hovor z nemonitorované linky. Naši zaměstnanci, případně naši obchodní zástupci, Vám pak zavolají zpět z nemonitorované linky. V takovém případě však budeme někdy muset požadovat, abyste nám svoji vůli potvrdili jinak (např. písemným prohlášením, které si budeme archivovat).

Obsah našich internetových stránek je chráněn autorským právem. Jakékoliv užití obsahu těchto stránek nebo jeho části, zejména formou rozmnožování, rozšiřování, zpracování a spojení s jiným dílem, je zakázáno, vyjma užití pro osobní potřebu. Jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti a případně i autorů autorských děl obsažených na těchto stránkách.

Společnost je oprávněným uživatelem veškerých ochranných známek, log a označení umístěných na těchto stránkách (dále jen "označení"). Nic na těchto stránkách nelze považovat za poskytnutí licence či svolení k užití označení jakýmkoliv způsobem či formou.